1-ден 100-ге дейін венгр нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nulla
1 бір Egy
2 екі Kettő
3 үш Három
4 төрт Négy
5 бес öt
6 алты Hat
7 жеті Hét
8 сегіз Nyolc
9 тоғыз Kilenc
10 он Tíz
11 он бір Tizenegy
12 он екі Tizenkettő
13 он үш Tizenhárom
14 он төрт Tizennégy
15 он бес Tizenöt
16 он алты Tizenhat
17 он жеті Tizenhét
18 он сегіз Tizennyolc
19 он тоғыз Tizenkilenc
20 жиырма Húsz
21 жиырма бір Huszonégy
22 жиырма екі Huszonkét
23 жиырма үш Huszonhárom
24 жиырма төрт Huszonnégy
25 жиырма бес Huszonöt
26 жиырма алты Huszonhat
27 жиырма жеті Huszonhét
28 жиырма сегіз Huszonnyolc
29 жиырма тоғыз Huszonkilenc
30 отыз Harminc
31 Отыз бір Harmincegy
32 Отыз екі Harminckét
33 отыз үш Harminchárom
34 Отыз төрт Harmincnégy
35 Отыз бес Harmincöt
36 отыз алты Harminchat
37 Отыз жеті Harminchét
38 Отыз сегіз Harmincnyolc
39 Отыз тоғыз Harminckilenc
40 қырық Negyven
41 Қырық бір Negyven egyik
42 қырық екі Negyvenkettő
43 қырық үш Negyvenhárom
44 қырық төрт Negyven négy
45 қырық бес Negyvenöt
46 Қырық алты Negyven hat
47 қырық жеті Negyven hét
48 қырық сегіз Negyvennyolc
49 қырық тоғыз Negyvenkilenc
50 елу ötven
51 елу бір ötven ember
52 елу екі ötven két
53 елу үш ötvenhárom
54 елу төрт ötvennégy
55 елу бес ötvenöt
56 елу алты ötven hat
57 елу жеті Ötvenhét
58 елу сегіз Ötvennyolc
59 елу тоғыз ötven kilenc
60 алпыс Hatvan
61 Алпыс бір Hatvan egy
62 алпыс екі Hatvan kettő
63 алпыс үш Hatvanhárom
64 Алпыс төрт Hatvannégy
65 алпыс бес Hatvanöt
66 Алпыс алты Hatvanhat
67 Алпыс жеті Hatvanhét
68 алпыс сегіз Hatvan nyolc
69 Алпыс тоғыз Hatvan kilenc
70 жетпіс Hetven
71 жетпіс бір Hetven egy
72 жетпіс екі Hetvenkét
73 жетпіс үш Hetven három
74 жетпіс төрт Hetven négy
75 жетпіс бес Hetvenöt
76 жетпіс алты Hetven
77 жетпіс жеті Hetven hét
78 жетпіс сегіз Hetven nyolc
79 жетпіс тоғыз Hetvenkilenc
80 сексен Nyolcvan
81 сексен бір Nyolcvanegy egy
82 сексен екі Nyolcvan két
83 сексен үш Nyolcvan három
84 сексен төрт Nyolcvan négy
85 сексен бес Nyolcvanöt
86 сексен алты Nyolcvan hat
87 сексен жеті Nyolcvan hét
88 сексен сегіз Nyolcvan nyolc
89 сексен тоғыз Nyolcvan nine
90 тоқсан Kilencven
91 тоқсан бір Kilencven egy
92 тоқсан екі Kilencven két
93 тоқсан үш Kilencven három
94 тоқсан төрт Kilencvennégy
95 тоқсан бес Kilencvenöt
96 тоқсан алты Ninety Six
97 тоқсан жеті Kilencvenhét
98 тоқсан сегіз Kilencven nyolc
99 тоқсан тоғыз Kilencvenkilenc
100 жүз Száz