1-ден 100-ге дейін Тай нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл ศูนย์ -
1 бір หนึ่ง -
2 екі สอง -
3 үш สาม -
4 төрт สี่ -
5 бес ห้า -
6 алты หก -
7 жеті เจ็ด -
8 сегіз แปด -
9 тоғыз เก้า -
10 он สิบ -
11 он бір สิบเอ็ด -
12 он екі สิบสอง -
13 он үш สิบสาม -
14 он төрт สิบสี่ -
15 он бес สิบห้า -
16 он алты สิบหก -
17 он жеті สิบเจ็ด -
18 он сегіз สิบแปด -
19 он тоғыз สิบเก้า -
20 жиырма ยี่สิบ -
21 жиырма бір ยี่สิบหนึ่ง -
22 жиырма екі ยี่สิบสอง -
23 жиырма үш ยี่สิบสาม -
24 жиырма төрт ยี่สิบสี่ -
25 жиырма бес ยี่สิบห้า -
26 жиырма алты ยี่สิบหก -
27 жиырма жеті ยี่สิบเจ็ด -
28 жиырма сегіз ยี่สิบแปด -
29 жиырма тоғыз ยี่สิบเก้า -
30 отыз สามสิบ -
31 Отыз бір สามสิบหนึ่ง -
32 Отыз екі สามสิบสอง -
33 отыз үш สามสิบสาม -
34 Отыз төрт สามสิบสี่ -
35 Отыз бес สามสิบห้า -
36 отыз алты สามสิบหก -
37 Отыз жеті สามสิบเจ็ด -
38 Отыз сегіз สามสิบแปด -
39 Отыз тоғыз สามสิบเก้า -
40 қырық สี่สิบ -
41 Қырық бір สี่สิบหนึ่ง -
42 қырық екі สี่สิบสอง -
43 қырық үш สี่สิบสาม -
44 қырық төрт สี่สิบสี่ -
45 қырық бес สี่สิบห้า -
46 Қырық алты สี่สิบหก -
47 қырық жеті สี่สิบเจ็ด -
48 қырық сегіз สี่สิบแปด -
49 қырық тоғыз สี่สิบเก้า -
50 елу ห้าสิบ -
51 елу бір ห้าสิบหนึ่ง -
52 елу екі ห้าสิบสอง -
53 елу үш ห้าสิบสาม -
54 елу төрт ห้าสิบสี่ -
55 елу бес ห้าสิบห้า -
56 елу алты ห้าสิบหก -
57 елу жеті ห้าสิบเจ็ด -
58 елу сегіз ห้าสิบแปด -
59 елу тоғыз ห้าสิบเก้า -
60 алпыс หกสิบ -
61 Алпыс бір หกสิบหนึ่ง -
62 алпыс екі หกสิบสอง -
63 алпыс үш หกสิบสาม -
64 Алпыс төрт หกสิบสี่ -
65 алпыс бес หกสิบห้า -
66 Алпыс алты หกสิบหก -
67 Алпыс жеті หกสิบเจ็ด -
68 алпыс сегіз หกสิบแปด -
69 Алпыс тоғыз หกสิบเก้า -
70 жетпіс เจ็ดสิบ -
71 жетпіс бір เจ็ดสิบหนึ่ง -
72 жетпіс екі เจ็ดสิบสอง -
73 жетпіс үш เจ็ดสิบสาม -
74 жетпіс төрт เจ็ดสิบสี่ -
75 жетпіс бес เจ็ดสิบห้า -
76 жетпіс алты เจ็ดสิบหก -
77 жетпіс жеті เจ็ดสิบเจ็ด -
78 жетпіс сегіз เจ็ดสิบแปด -
79 жетпіс тоғыз เจ็ดสิบเก้า -
80 сексен แปดสิบ -
81 сексен бір แปดสิบหนึ่ง -
82 сексен екі แปดสิบสอง -
83 сексен үш แปดสิบสาม -
84 сексен төрт แปดสิบสี่ -
85 сексен бес แปดสิบห้า -
86 сексен алты แปดสิบหก -
87 сексен жеті แปดสิบเจ็ด -
88 сексен сегіз แปดสิบแปด -
89 сексен тоғыз แปดสิบเก้า -
90 тоқсан เก้าสิบ -
91 тоқсан бір เก้าสิบหนึ่ง -
92 тоқсан екі เก้าสิบสอง -
93 тоқсан үш เก้าสิบสาม -
94 тоқсан төрт เก้าสิบสี่ -
95 тоқсан бес เก้าสิบห้า -
96 тоқсан алты เก้าสิบหก -
97 тоқсан жеті เก้าสิบเจ็ด -
98 тоқсан сегіз เก้าสิบแปด -
99 тоқсан тоғыз เก้าสิบเก้า -
100 жүз หนึ่งร้อย -