1-ден 100-ге дейін Словак нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nula -
1 бір Jeden -
2 екі Dve -
3 үш Tri -
4 төрт štyri -
5 бес Päť -
6 алты šesť -
7 жеті Sedem -
8 сегіз Osem -
9 тоғыз Deväť -
10 он Desať -
11 он бір Jedenásť -
12 он екі Dvanásť -
13 он үш Trinásť -
14 он төрт štrnásť -
15 он бес Pätnásť -
16 он алты šestnásť -
17 он жеті Sedemnásť -
18 он сегіз Osemnásť -
19 он тоғыз Devätnásť -
20 жиырма Dvadsať -
21 жиырма бір Dvadsaťjeden -
22 жиырма екі Dvadsať dva -
23 жиырма үш Dvadsať tri -
24 жиырма төрт Dvadsať štyri -
25 жиырма бес Dvadsaťpäť -
26 жиырма алты Dvadsať šesť -
27 жиырма жеті Dvadsať sedem -
28 жиырма сегіз Dvadsať osem -
29 жиырма тоғыз Dvadsať deväť -
30 отыз Tridsať -
31 Отыз бір Tridsať jedna -
32 Отыз екі Tridsať dva -
33 отыз үш Tridsať tri -
34 Отыз төрт Tridsať štyri -
35 Отыз бес Tridsať päť -
36 отыз алты Tridsaťšesť -
37 Отыз жеті Tridsaťsedem -
38 Отыз сегіз Tridsať osem -
39 Отыз тоғыз Tridsaťdeväť -
40 қырық štyridsať -
41 Қырық бір štyridsať jedna -
42 қырық екі štyridsaťdva -
43 қырық үш štyridsať tri -
44 қырық төрт štyridsať štyri -
45 қырық бес štyridsaťpäť -
46 Қырық алты štyridsať šesť -
47 қырық жеті štyridsaťsedem -
48 қырық сегіз štyridsať osem -
49 қырық тоғыз štyridsať deväť -
50 елу Päťdesiat -
51 елу бір Päťdesiat jedna -
52 елу екі Päťdesiat dva -
53 елу үш Päťdesiat tri -
54 елу төрт Päťdesiat štyri -
55 елу бес Päťdesiat päť -
56 елу алты Päťdesiat šesť -
57 елу жеті Päťdesiat sedem -
58 елу сегіз Päťdesiat osem -
59 елу тоғыз Päťdesiat deväť -
60 алпыс šesťdesiat -
61 Алпыс бір šesťdesiat jedna -
62 алпыс екі šesťdesiat dva -
63 алпыс үш šesťdesiat tri -
64 Алпыс төрт šesťdesiat štyri -
65 алпыс бес šesťdesiatpäť -
66 Алпыс алты Sixty six -
67 Алпыс жеті šesťdesiat sedem -
68 алпыс сегіз šesťdesiat osem -
69 Алпыс тоғыз šesťdesiat deväť -
70 жетпіс Sedemdesiat -
71 жетпіс бір Sedemdesiat jedna -
72 жетпіс екі Sedemdesiatdva -
73 жетпіс үш Sedemdesiat tri -
74 жетпіс төрт Sedemdesiat štyri -
75 жетпіс бес Sedemdesiatpäť -
76 жетпіс алты Sedemdesiatšesť -
77 жетпіс жеті Sedemdesiatsedem -
78 жетпіс сегіз Sedemdesiatosem -
79 жетпіс тоғыз Sedemdesiat deväť -
80 сексен Osemdesiat -
81 сексен бір Osemdesiat jedna -
82 сексен екі Osemdesiatdva -
83 сексен үш Osemdesiat tri -
84 сексен төрт Osemdesiat štyri -
85 сексен бес Osemdesiatpäť -
86 сексен алты Osemdesiat šesť -
87 сексен жеті Osemdesiat sedem -
88 сексен сегіз Osemdesiat osem -
89 сексен тоғыз Osemdesiat deväť -
90 тоқсан Deväťdesiat -
91 тоқсан бір Deväťdesiat jedna -
92 тоқсан екі Deväťdesiatdva -
93 тоқсан үш Deväťdesiat tri -
94 тоқсан төрт Deväťdesiat štyri -
95 тоқсан бес Deväťdesiat päť -
96 тоқсан алты Deväťdesiat šesť -
97 тоқсан жеті Deväťdesiat sedem -
98 тоқсан сегіз Deväťdesiat osem -
99 тоқсан тоғыз Deväťdesiat deväť -
100 жүз Sto -