1-ден 100-ге дейін Нидерланд нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nul -
1 бір één -
2 екі Twee -
3 үш Drie -
4 төрт Vier -
5 бес Vijf -
6 алты Zes -
7 жеті Zeven -
8 сегіз Acht -
9 тоғыз Negen -
10 он Tien -
11 он бір Elf -
12 он екі Twaalf -
13 он үш Dertien -
14 он төрт Veertien -
15 он бес Vijftien -
16 он алты Zestien -
17 он жеті Zeventien -
18 он сегіз Achttien -
19 он тоғыз Negentien -
20 жиырма Twintig -
21 жиырма бір Eenentwintig -
22 жиырма екі Tweeëntwintig -
23 жиырма үш Drieëntwintig -
24 жиырма төрт Vierentwintig -
25 жиырма бес Vijfentwintig -
26 жиырма алты Zesentwintig -
27 жиырма жеті Zevenentwintig -
28 жиырма сегіз Achtentwintig -
29 жиырма тоғыз Negenentwintig -
30 отыз Dertig -
31 Отыз бір Eenendertig -
32 Отыз екі Tweeëndertig -
33 отыз үш Drieëndertig -
34 Отыз төрт Vierendertig -
35 Отыз бес Vijfendertig -
36 отыз алты Zesendertig -
37 Отыз жеті Zevenendertig -
38 Отыз сегіз Achtendertig -
39 Отыз тоғыз Negenendertig -
40 қырық Veertig -
41 Қырық бір Eenenveertig -
42 қырық екі Tweeenveertig -
43 қырық үш Drieënveertig -
44 қырық төрт Vierenveertig -
45 қырық бес Vijfenveertig -
46 Қырық алты Zesenveertig -
47 қырық жеті Zevenenveertig -
48 қырық сегіз Achtenveertig -
49 қырық тоғыз Negenenveertig -
50 елу Vijftig -
51 елу бір Eenenvijftig -
52 елу екі Tweeënvijftig -
53 елу үш Drieënvijftig -
54 елу төрт Vierenvijftig -
55 елу бес Vijfenvijftig -
56 елу алты Zesenvijftig -
57 елу жеті Zevenenvijftig -
58 елу сегіз Achtenvijftig -
59 елу тоғыз Negenenvijftig -
60 алпыс Zestig -
61 Алпыс бір Eenenzestig -
62 алпыс екі Tweeënzestig -
63 алпыс үш Drieënzestig -
64 Алпыс төрт Vierenzestig -
65 алпыс бес Vijfenzestig -
66 Алпыс алты Zesenzestig -
67 Алпыс жеті Zevenenzestig -
68 алпыс сегіз Achtenzestig -
69 Алпыс тоғыз Negenenzestig -
70 жетпіс Zeventig -
71 жетпіс бір Eenenzeventig -
72 жетпіс екі Tweeënzeventig -
73 жетпіс үш Zeventig drie -
74 жетпіс төрт Vierenzeventig -
75 жетпіс бес Vijfenzeventig -
76 жетпіс алты Zesenzeventig -
77 жетпіс жеті Zeventig zeven -
78 жетпіс сегіз Achtenzeventig -
79 жетпіс тоғыз Negenenzeventig -
80 сексен Tachtig -
81 сексен бір Eenentachtig -
82 сексен екі Tweeëntachtig -
83 сексен үш Drieëntachtig -
84 сексен төрт Vierentachtig -
85 сексен бес Vijfentachtig -
86 сексен алты Zesentachtig -
87 сексен жеті Zevenentachtig -
88 сексен сегіз Achtentachtig -
89 сексен тоғыз Negenentachtig -
90 тоқсан Negentig -
91 тоқсан бір Eenennegentig -
92 тоқсан екі Tweeënnegentig -
93 тоқсан үш Drieënnegentig -
94 тоқсан төрт Vierennegentig -
95 тоқсан бес Vijfennegentig -
96 тоқсан алты Zesennegentig -
97 тоқсан жеті Negentig zeven -
98 тоқсан сегіз Achtennegentig -
99 тоқсан тоғыз Negenennegentig -
100 жүз Honderd -