1-ден 100-ге дейін Мальта нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл żero -
1 бір Wieħed -
2 екі żewġ -
3 үш Tliet -
4 төрт Erba -
5 бес ħamsa -
6 алты Sitta -
7 жеті Seba -
8 сегіз Tmien -
9 тоғыз Disa -
10 он Għaxar -
11 он бір ħdax -
12 он екі Tnax -
13 он үш Tlettax -
14 он төрт Erbatax -
15 он бес Ħmistax -
16 он алты Sittax -
17 он жеті Sbatax -
18 он сегіз Tmintax -
19 он тоғыз Dsatax -
20 жиырма Għoxrin -
21 жиырма бір Għoxrin wieħed -
22 жиырма екі Tnejn u għoxrin -
23 жиырма үш Għoxrin tlieta -
24 жиырма төрт Erbgħa u għoxrin -
25 жиырма бес ħamsa u għoxrin -
26 жиырма алты Għoxrin sitta -
27 жиырма жеті Sebgħa u għoxrin -
28 жиырма сегіз Tmienja u għoxrin -
29 жиырма тоғыз Għoxrin disa -
30 отыз Tletin -
31 Отыз бір Tletin wieħed -
32 Отыз екі Tnejn u tletin -
33 отыз үш Tlieta u tletin -
34 Отыз төрт Erbgħa u tletin -
35 Отыз бес ħamsa u tletin -
36 отыз алты Sitta u tletin -
37 Отыз жеті Sebgħa u tletin -
38 Отыз сегіз Tmienja u tletin -
39 Отыз тоғыз Tletin disa -
40 қырық Erbgħin -
41 Қырық бір Erbgħin wieħed -
42 қырық екі Erbgħin tnejn -
43 қырық үш Erbgħin tlieta -
44 қырық төрт Erbgħin erba -
45 қырық бес ħamsa u erbgħin -
46 Қырық алты Sitta u erbgħin -
47 қырық жеті Sebgħa u erbgħin -
48 қырық сегіз Erbgħin tmienja -
49 қырық тоғыз Erbgħin disa -
50 елу ħamsin -
51 елу бір ħamsin wieħed -
52 елу екі ħamsin tnejn -
53 елу үш ħamsin tlieta -
54 елу төрт ħamsin erba -
55 елу бес ħamsa u ħamsin -
56 елу алты ħamsin sitta -
57 елу жеті Seba w ħamsin -
58 елу сегіз ħamsin tmienja -
59 елу тоғыз Disgħa u ħamsin -
60 алпыс Sittin -
61 Алпыс бір Sittin wieħed -
62 алпыс екі Tnejn u sittin -
63 алпыс үш Sittin tlieta -
64 Алпыс төрт Sittin erba -
65 алпыс бес ħamsa u sittin -
66 Алпыс алты Sitta u sittin -
67 Алпыс жеті Sebgħa u sittin -
68 алпыс сегіз Sittin tmienja -
69 Алпыс тоғыз Disgħa u sittin -
70 жетпіс Sebgħin -
71 жетпіс бір Sebgħin wieħed -
72 жетпіс екі Sebgħin tnejn -
73 жетпіс үш Sebgħin tlieta -
74 жетпіс төрт Erbgħa u sebgħin -
75 жетпіс бес ħamsa u sebgħin -
76 жетпіс алты Sebgħin sitta -
77 жетпіс жеті Sebg -
78 жетпіс сегіз Sebgħin tmienja -
79 жетпіс тоғыз Disgħa u sebgħin -
80 сексен Tmenin -
81 сексен бір Tmenin wieħed -
82 сексен екі Tnejn u tmenin -
83 сексен үш Tlieta u tmenin -
84 сексен төрт Tmenin erba -
85 сексен бес ħamsa u tmenin -
86 сексен алты Tmenin sitta -
87 сексен жеті Tmenin seba -
88 сексен сегіз Tmenin tmienja -
89 сексен тоғыз Tmenin disa -
90 тоқсан Disgħin -
91 тоқсан бір Disgħin wieħed -
92 тоқсан екі Disgħin tnejn -
93 тоқсан үш Disgħin tlieta -
94 тоқсан төрт Disgħin erba -
95 тоқсан бес Disgħin ħamsa -
96 тоқсан алты Sitta u disgħin -
97 тоқсан жеті Disgħin seba -
98 тоқсан сегіз Tmienja u disgħin -
99 тоқсан тоғыз Disgħin -
100 жүз Mija -