1-ден 100-ге дейін Грек нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл μηδέν
1 бір ένας
2 екі δυο
3 үш τρία
4 төрт τέσσερα
5 бес πέντε
6 алты έξι
7 жеті επτά
8 сегіз οκτώ
9 тоғыз εννέα
10 он δέκα
11 он бір έντεκα
12 он екі δώδεκα
13 он үш δεκατρείς
14 он төрт δεκατέσσερα
15 он бес δεκαπέντε
16 он алты δεκαέξι
17 он жеті δεκαεπτά
18 он сегіз δεκαοχτώ
19 он тоғыз δεκαεννέα
20 жиырма είκοσι
21 жиырма бір Είκοσι μία
22 жиырма екі Είκοσι δύο
23 жиырма үш Είκοσι τρεις
24 жиырма төрт Είκοσι τέσσερις
25 жиырма бес Είκοσι πέντε
26 жиырма алты Είκοσι έξι
27 жиырма жеті Είκοσι επτά
28 жиырма сегіз Είκοσι οκτώ
29 жиырма тоғыз Είκοσι εννέα
30 отыз τριάντα
31 Отыз бір Τριάντα ένα
32 Отыз екі Τριάντα δύο
33 отыз үш Τριάντα τρία
34 Отыз төрт Τριάντα τέσσερα
35 Отыз бес Τριάντα πέντε
36 отыз алты Τριάντα έξι
37 Отыз жеті Τριάντα επτά
38 Отыз сегіз Τριάντα οκτώ
39 Отыз тоғыз Τριάντα εννέα
40 қырық σαράντα
41 Қырық бір Σαράντα ένα
42 қырық екі Σαράντα δύο
43 қырық үш Σαράντα τρεις
44 қырық төрт Σαράντα τέσσερα
45 қырық бес Σαράντα πέντε
46 Қырық алты Σαράντα έξι
47 қырық жеті Σαράντα επτά
48 қырық сегіз Σαράντα οκτώ
49 қырық тоғыз Σαράντα εννέα
50 елу πενήντα
51 елу бір Πενήντα ένα
52 елу екі Πενήντα δύο
53 елу үш Πενήντα τρία
54 елу төрт Πενήντα τέσσερις
55 елу бес Πενήντα πέντε
56 елу алты Πενήντα έξι
57 елу жеті Πενήντα επτά
58 елу сегіз Πενήντα οκτώ
59 елу тоғыз Πενήντα εννέα
60 алпыс εξήντα
61 Алпыс бір Εξήντα ένα
62 алпыс екі Εξήντα δύο
63 алпыс үш Εξήντα τρεις
64 Алпыс төрт Εξήντα τέσσερις
65 алпыс бес Εξήντα πέντε
66 Алпыс алты Εξήντα έξι
67 Алпыс жеті Εξήντα επτά
68 алпыс сегіз Εξήντα οκτώ
69 Алпыс тоғыз Εξήντα εννέα
70 жетпіс εβδομήντα
71 жетпіс бір Εβδομήντα ένα
72 жетпіс екі Εβδομήντα δύο
73 жетпіс үш Εβδομήντα τρία
74 жетпіс төрт Εβδομήντα τέσσερα
75 жетпіс бес Εβδομήντα πέντε
76 жетпіс алты Εβδομήντα έξι
77 жетпіс жеті Εβδομήντα επτά
78 жетпіс сегіз Εβδομήντα οκτώ
79 жетпіс тоғыз Εβδομήντα εννέα
80 сексен ογδόντα
81 сексен бір Ογδόντα ένα
82 сексен екі Ογδόντα δύο
83 сексен үш Ογδόντα τρεις
84 сексен төрт Ογδόντα τέσσερις
85 сексен бес ογδόντα πέντε
86 сексен алты Ογδόντα έξι
87 сексен жеті Ογδόντα επτά
88 сексен сегіз Ογδόντα οκτώ
89 сексен тоғыз Ογδόντα εννέα
90 тоқсан ενενήντα
91 тоқсан бір Ενενήντα ένας
92 тоқсан екі Ενενήντα δύο
93 тоқсан үш Ενενήντα τρία
94 тоқсан төрт Ενενήντα τέσσερα
95 тоқсан бес Ενενήντα πέντε
96 тоқсан алты Ενενήντα έξι
97 тоқсан жеті Ενενήντα επτά
98 тоқсан сегіз Ενενήντα οκτώ
99 тоқсан тоғыз Ενενήντα εννέα
100 жүз εκατό