1-ден 100-ге дейін галисия нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Cero -
1 бір Un -
2 екі Dous -
3 үш Tres -
4 төрт Catro -
5 бес Cinco -
6 алты Seis -
7 жеті Sete -
8 сегіз Oito -
9 тоғыз Nove -
10 он Dez -
11 он бір Once -
12 он екі Doce -
13 он үш Trece -
14 он төрт Catorce -
15 он бес Quince -
16 он алты Dezaseis -
17 он жеті Dezasete -
18 он сегіз Dezaoito -
19 он тоғыз Dezanove -
20 жиырма Vinte -
21 жиырма бір Vinte e un -
22 жиырма екі Vinte e dous -
23 жиырма үш Vinte e tres -
24 жиырма төрт Vinte e catro -
25 жиырма бес Vintecinco -
26 жиырма алты Vinte e seis -
27 жиырма жеті Vintesete -
28 жиырма сегіз Vinteoito -
29 жиырма тоғыз Vinte e nove -
30 отыз Trinta -
31 Отыз бір Trinta e un -
32 Отыз екі Trinta e dous -
33 отыз үш Trinta e tres -
34 Отыз төрт Trinta e catro -
35 Отыз бес Trinta e cinco -
36 отыз алты Trinta e seis -
37 Отыз жеті Trinta e sete -
38 Отыз сегіз Trinta e oito -
39 Отыз тоғыз Trinta e nove -
40 қырық Corenta -
41 Қырық бір Corenta e un -
42 қырық екі Corenta e dous -
43 қырық үш Corenta e tres -
44 қырық төрт Corenta e catro -
45 қырық бес Corenta e cinco -
46 Қырық алты Corenta e seis -
47 қырық жеті Corenta e sete -
48 қырық сегіз Corenta e oito -
49 қырық тоғыз Corenta e nove -
50 елу Cincuenta -
51 елу бір Cincuenta e un -
52 елу екі Cincuenta e dous -
53 елу үш Cincuenta e tres -
54 елу төрт Cincuenta e catro -
55 елу бес Cincuenta e cinco -
56 елу алты Cincuenta e seis -
57 елу жеті Cincuenta e sete -
58 елу сегіз Cincuenta e oito -
59 елу тоғыз Cincuenta e nove -
60 алпыс Sesenta -
61 Алпыс бір Sesenta e un -
62 алпыс екі Sesenta e dous -
63 алпыс үш Sesenta e tres -
64 Алпыс төрт Sesenta e catro -
65 алпыс бес Sesenta e cinco -
66 Алпыс алты Sesenta e seis -
67 Алпыс жеті Sesenta e sete -
68 алпыс сегіз Sesenta e oito -
69 Алпыс тоғыз Sesenta e nove -
70 жетпіс Setenta -
71 жетпіс бір Setenta e un -
72 жетпіс екі Setenta e dous -
73 жетпіс үш Setenta e tres -
74 жетпіс төрт Setenta e catro -
75 жетпіс бес Setenta e cinco -
76 жетпіс алты Setenta e seis -
77 жетпіс жеті Setenta e sete -
78 жетпіс сегіз Setenta e oito -
79 жетпіс тоғыз Setenta e nove -
80 сексен Oitenta -
81 сексен бір Oitenta e un -
82 сексен екі Oitenta e dous -
83 сексен үш Oitenta e tres -
84 сексен төрт Oitenta e catro -
85 сексен бес Oitenta e cinco -
86 сексен алты Oitenta e seis -
87 сексен жеті Oitenta e sete -
88 сексен сегіз Oitenta e oito -
89 сексен тоғыз Oitenta e nove -
90 тоқсан Noventa -
91 тоқсан бір Noventa e un -
92 тоқсан екі Noventa e dous -
93 тоқсан үш Noventa e tres -
94 тоқсан төрт Noventa e catro -
95 тоқсан бес Noventa e cinco -
96 тоқсан алты Noventa e seis -
97 тоқсан жеті Noventa e sete -
98 тоқсан сегіз Noventa e oito -
99 тоқсан тоғыз Noventa e nove -
100 жүз Cen -