1-ден 100-ге дейін фин нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nolla
1 бір Yksi
2 екі Kaksi
3 үш Kolme
4 төрт Neljä
5 бес Viisi
6 алты Kuusi
7 жеті Seitsemän
8 сегіз Kahdeksan
9 тоғыз Yhdeksän
10 он Kymmenen
11 он бір Yksitoista
12 он екі Kaksitoista
13 он үш Kolmetoista
14 он төрт Neljätoista
15 он бес Viisitoista
16 он алты Kuusitoista
17 он жеті Seitsemäntoista
18 он сегіз Kahdeksantoista
19 он тоғыз Yhdeksäntoista
20 жиырма Kaksikymmentä
21 жиырма бір Kaksikymmentäyksi
22 жиырма екі Kaksikymmentäkaksi
23 жиырма үш Kaksikymmentä kolme
24 жиырма төрт Kaksikymmentäneljä
25 жиырма бес Kaksikymmentäviisi
26 жиырма алты Kaksikymmentä kuusi
27 жиырма жеті Kaksikymmentä seitsemän
28 жиырма сегіз Kaksikymmentäkahdeksan
29 жиырма тоғыз Kaksikymmentä yhdeksän
30 отыз Kolmekymmentä
31 Отыз бір Kolmekymmentäyksi
32 Отыз екі Kolmekymmentäkaksi
33 отыз үш Kolmekymmentä kolme
34 Отыз төрт Kolmekymmentä neljä
35 Отыз бес Kolmekymmentä viisi
36 отыз алты Kolmekymmentä kuusi
37 Отыз жеті Kolmekymmentäseitsemän
38 Отыз сегіз Kolmekymmentä kahdeksan
39 Отыз тоғыз Kolmekymmentä yhdeksän
40 қырық Neljäkymmentä
41 Қырық бір Neljäkymmentä yksi
42 қырық екі Neljäkymmentä kaksi
43 қырық үш Neljäkymmentä kolme
44 қырық төрт Neljäkymmentä neljä
45 қырық бес Neljäkymmentäviisi
46 Қырық алты Neljäkymmentä kuusi
47 қырық жеті Neljäkymmentä seitsemän
48 қырық сегіз Neljäkymmentä kahdeksan
49 қырық тоғыз Neljäkymmentä yhdeksän
50 елу Viisikymmentä
51 елу бір Viisikymmentä yksi
52 елу екі Viisikymmentä kaksi
53 елу үш Viisikymmentä kolme
54 елу төрт Viisikymmentä neljä
55 елу бес Viisikymmentä viisi
56 елу алты Viisikymmentä kuusi
57 елу жеті Viisikymmentä seitsemän
58 елу сегіз Viisikymmentä kahdeksan
59 елу тоғыз Viisikymmentä yhdeksän
60 алпыс Kuusikymmentä
61 Алпыс бір Kuusikymmentä yksi
62 алпыс екі Kuusikymmentä kaksi
63 алпыс үш Kuusikymmentäkolme
64 Алпыс төрт Kuusikymmentä neljä
65 алпыс бес Kuusikymmentä viisi
66 Алпыс алты Kuusikymmentä kuusi
67 Алпыс жеті Kuusikymmentä seitsemän
68 алпыс сегіз Kuusikymmentä kahdeksan
69 Алпыс тоғыз Kuusikymmentä yhdeksän
70 жетпіс Seitsemänkymmentä
71 жетпіс бір Seitsemänkymmentä yksi
72 жетпіс екі Seitsemänkymmentä kaksi
73 жетпіс үш Seitsemänkymmentä kolme
74 жетпіс төрт Seitsemänkymmentä neljä
75 жетпіс бес Seitsemänkymmentä viisi
76 жетпіс алты Seitsemänkymmentä kuusi
77 жетпіс жеті Seitsemänkymmentä seitsemän
78 жетпіс сегіз Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 жетпіс тоғыз Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 сексен Kahdeksankymmentä
81 сексен бір Kahdeksankymmentä yksi
82 сексен екі Kahdeksankymmentä kaksi
83 сексен үш Kahdeksankymmentä kolme
84 сексен төрт Kahdeksankymmentä neljä
85 сексен бес Kahdeksankymmentä viisi
86 сексен алты Kahdeksankymmentä kuusi
87 сексен жеті Kahdeksankymmentä seitsemän
88 сексен сегіз Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 сексен тоғыз Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 тоқсан Yhdeksänkymmentä
91 тоқсан бір Yhdeksänkymmentäyksi
92 тоқсан екі Yhdeksänkymmentä kaksi
93 тоқсан үш Ninety kolme
94 тоқсан төрт Ninety neljä
95 тоқсан бес Yhdeksänkymmentä viisi
96 тоқсан алты Yhdeksänkymmentä kuusi
97 тоқсан жеті Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 тоқсан сегіз Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 тоқсан тоғыз Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 жүз Sata