1-ден 100-ге дейін Армян нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл զրո -
1 бір մեկ -
2 екі երկու -
3 үш երեք -
4 төрт չորս -
5 бес հինգ -
6 алты վեց -
7 жеті յոթ -
8 сегіз ութ -
9 тоғыз ինը -
10 он տասը -
11 он бір տասնմեկ -
12 он екі տասներկու -
13 он үш տասներորդ -
14 он төрт տասնչորս -
15 он бес տասնհինգ -
16 он алты տասնվեց -
17 он жеті տասնյոթ -
18 он сегіз տասնութ -
19 он тоғыз տասնինն -
20 жиырма քսան -
21 жиырма бір քսան -
22 жиырма екі քսան երկու -
23 жиырма үш քսաներեք -
24 жиырма төрт քսանչորս -
25 жиырма бес քսանհինգ -
26 жиырма алты քսանվեց -
27 жиырма жеті քսան յոթ -
28 жиырма сегіз քսան ութ -
29 жиырма тоғыз քսանինը -
30 отыз երեսուն -
31 Отыз бір երեսուն մեկ -
32 Отыз екі երեսուն երկու -
33 отыз үш երեսուն երեք -
34 Отыз төрт երեսուն չորս -
35 Отыз бес երեսուն հինգ -
36 отыз алты երեսուն վեց -
37 Отыз жеті երեսուն յոթ -
38 Отыз сегіз երեսուն ութ -
39 Отыз тоғыз երեսուն ինը -
40 қырық քառասուն -
41 Қырық бір քառասունմեկ -
42 қырық екі քառասուներկու -
43 қырық үш քառասուներեք -
44 қырық төрт քառասունչորս -
45 қырық бес քառասունհինգ -
46 Қырық алты քառասունվեց -
47 қырық жеті քառասունյոթ -
48 қырық сегіз քառասունութ -
49 қырық тоғыз քառասուն ինը -
50 елу հիսուն -
51 елу бір հիսունմեկ -
52 елу екі Հիսուն երկու -
53 елу үш Հիսուն երեք -
54 елу төрт հիսունչորս -
55 елу бес հիսունհինգ -
56 елу алты հիսուն վեց -
57 елу жеті հիսունյոթ -
58 елу сегіз հիսուն ութ -
59 елу тоғыз հիսուն ինը -
60 алпыс վաթսուն -
61 Алпыс бір վաթսուն մեկ -
62 алпыс екі վաթսուն երկու -
63 алпыс үш վաթսուն երեք -
64 Алпыс төрт վաթսուն չորս -
65 алпыс бес վաթսուն հինգ -
66 Алпыс алты վաթսուն վեց -
67 Алпыс жеті վաթսուն յոթ -
68 алпыс сегіз վաթսունութ -
69 Алпыс тоғыз վաթսունինը -
70 жетпіс յոթանասուն -
71 жетпіс бір յոթանասուն մեկ -
72 жетпіс екі յոթանասուն երկու -
73 жетпіс үш յոթանասուն երեք -
74 жетпіс төрт յոթանասուն չորս -
75 жетпіс бес յոթանասուն հինգ -
76 жетпіс алты յոթանասուն վեց -
77 жетпіс жеті յոթանասուն յոթ -
78 жетпіс сегіз յոթանասունութ -
79 жетпіс тоғыз յոթանասուն ինը -
80 сексен ութսուն -
81 сексен бір ութսուն մեկ -
82 сексен екі ութսուն երկու -
83 сексен үш ութսուն երեք -
84 сексен төрт ութսունչորս -
85 сексен бес ութսունհինգ -
86 сексен алты ութսուն վեց -
87 сексен жеті ութսուն յոթ -
88 сексен сегіз ութսուն ութ -
89 сексен тоғыз ութսուն ինը -
90 тоқсан իննսուն -
91 тоқсан бір իննսուն մեկ -
92 тоқсан екі իննսուն երկու -
93 тоқсан үш իննսուն երեք -
94 тоқсан төрт իննսուն չորս -
95 тоқсан бес իննսունհինգ -
96 тоқсан алты իննսունվեց -
97 тоқсан жеті իննսուն յոթ -
98 тоқсан сегіз իննսուն ութ -
99 тоқсан тоғыз իննսուն ինը -
100 жүз հարյուր -