1-ден 100-ге дейін Албан нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Zero -
1 бір Një -
2 екі Dy -
3 үш Tre -
4 төрт Katër -
5 бес Pesë -
6 алты Gjashtë -
7 жеті Shtatë -
8 сегіз Tetë -
9 тоғыз Nëntë -
10 он Dhjetë -
11 он бір Njëmbëdhjetë -
12 он екі Dymbëdhjetë -
13 он үш Trembëdhjetë -
14 он төрт Katërmbëdhjetë -
15 он бес Pesëmbëdhjetë -
16 он алты Gjashtëmbëdhjetë -
17 он жеті Shtatëmbëdhjetë -
18 он сегіз Tetëmbëdhjetë -
19 он тоғыз Nëntëmbëdhjetë -
20 жиырма Njëzet -
21 жиырма бір Njëzet e një -
22 жиырма екі Njëzet e dy -
23 жиырма үш Njëzet e tre -
24 жиырма төрт Njëzet e katër -
25 жиырма бес Njëzet e pese -
26 жиырма алты Njëzet e gjashtë -
27 жиырма жеті Njëzet e shtatë -
28 жиырма сегіз Njëzet e tetë -
29 жиырма тоғыз Njëzet e nëntë -
30 отыз Tridhjetë -
31 Отыз бір Tridhjetë një -
32 Отыз екі Tridhjetë e dy -
33 отыз үш Tridhjetë e tre -
34 Отыз төрт Tridhjetë e katër -
35 Отыз бес Tridhjetë e pesë -
36 отыз алты Tridhjetë e gjashtë -
37 Отыз жеті Tridhjetë e shtatë -
38 Отыз сегіз Tridhjetë e tetë -
39 Отыз тоғыз Tridhjetë e nëntë -
40 қырық Dyzetë -
41 Қырық бір Dyzet e një -
42 қырық екі Dyzet e dy -
43 қырық үш Dyzet e tre -
44 қырық төрт Dyzet e katër -
45 қырық бес Dyzet e pesë -
46 Қырық алты Dyzet e gjashtë -
47 қырық жеті Dyzet e shtatë -
48 қырық сегіз Dyzet e tetë -
49 қырық тоғыз Dyzet e nëntë -
50 елу Pesëdhjetë -
51 елу бір Pesëdhjetë e një -
52 елу екі Pesëdhjetë e dy -
53 елу үш Pesëdhjetë e tre -
54 елу төрт Pesëdhjetë e katër -
55 елу бес Pesëdhjetë e pesë -
56 елу алты Pesëdhjetë e gjashtë -
57 елу жеті Pesëdhjetë e shtatë -
58 елу сегіз Pesëdhjetë e tetë -
59 елу тоғыз Pesëdhjetë e nëntë -
60 алпыс Gjashtëdhjetë -
61 Алпыс бір Gjashtëdhjetë e një -
62 алпыс екі Gjashtëdhjetë e dy -
63 алпыс үш Gjashtëdhjetë e tre -
64 Алпыс төрт Gjashtëdhjetë e katër -
65 алпыс бес Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Алпыс алты Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Алпыс жеті Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 алпыс сегіз Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Алпыс тоғыз Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 жетпіс Shtatëdhjetë -
71 жетпіс бір Shtatëdhjetë e një -
72 жетпіс екі Shtatëdhjetë e dy -
73 жетпіс үш Shtatëdhjetë e tre -
74 жетпіс төрт Shtatëdhjetë e katër -
75 жетпіс бес Shtatëdhjetë e pesë -
76 жетпіс алты Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 жетпіс жеті Shtatëdhjetë e shtatë -
78 жетпіс сегіз Shtatëdhjetë e tetë -
79 жетпіс тоғыз Shtatëdhjetë e nëntë -
80 сексен Tetëdhjetë -
81 сексен бір Tetëdhjetë e një -
82 сексен екі Tetëdhjetë e dy -
83 сексен үш Tetëdhjetë e tre -
84 сексен төрт Tetëdhjetë e katër -
85 сексен бес Tetëdhjetë e pesë -
86 сексен алты Tetëdhjetë e gjashtë -
87 сексен жеті Tetëdhjetë e shtatë -
88 сексен сегіз Tetëdhjetë e tetë -
89 сексен тоғыз Tetëdhjetë e nëntë -
90 тоқсан Nëntëdhjetë -
91 тоқсан бір Nëntëdhjetë e një -
92 тоқсан екі Nëntëdhjetë e dy -
93 тоқсан үш Nëntëdhjetë e tre -
94 тоқсан төрт Nëntëdhjetë e katër -
95 тоқсан бес Nëntëdhjetë e pesë -
96 тоқсан алты Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 тоқсан жеті Nëntëdhjetë e shtatë -
98 тоқсан сегіз Nëntëdhjetë e tetë -
99 тоқсан тоғыз Nëntëdhjetë e nëntë -
100 жүз Njëqindë -